Unknown Thomas Johnson Killer- Washington D.C.- 2019