Thomas McMillan & Gary Edginton- Illinois- Sentenced in 1991