Selah Davis, Sasha Davis & Jarib Bennett- New York- 2008