Unknown Gordon & Jackie McAllister Killer- Ontario- 1991